Bewindvoering

Voor wie is bewindvoering?
Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie.

Wie kan bewindvoering aanvragen?
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder?
Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee te beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Onze medewerkers zijn opgeleid om u goed bij te kunnen staan. Bovendien is onze organisatie gecertificeerd. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid. Axilius bewindvoering is lid van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). Het lidmaatschap van deze branchevereniging verzekert de klant van het feit dat Axilius bewindvoering aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?
De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeld rekening tot uw beschikking heeft openen wij deze voor u.
Naast uw bewindvoerder zult u veel contact hebben met uw assistent-bewindvoerder. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte en dergelijke.

U heeft schulden, wat dan?
Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaatsvinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?
Axilius legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag.

Wat kost beschermingsbewind?
Dit is afhankelijk van de situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt in bewind zonder (of niet problematische) schulden en een bewind met problematische schulden.

Eenpersoonsbewind zonder (problematische) schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 119,69
Opstartkosten € 676,39*

Eenpersoonsbewind met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 154,88
Opstartkosten € 676,39*

Tweepersoonsbewind zonder (problematische) schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 143,58
Opstartkosten € 810,70**

Tweepersoonsbewind waarvan één persoon met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 164,66
Opstartkosten € 810,70**

Tweepersoonsbewind waarvan twee personen met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 185,73
Opstartkosten € 810,70**

Kosten overige werkzaamheden (incl. BTW)
Eindrekening en verantwoording € 254,10, bij twee persoonshuishouden € 304,92
PGB beheer € 632,83 per jaar
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 422,29
Extra werkzaamheden (per uur) € 84,46

* Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd door Axilius, dan zijn de opstartkosten € 506,99.
** Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd door Axilius bij beide bewinden, dan zijn de opstartkosten €607,42. In het geval inkomensbeheer is uitgevoerd bij één van de twee bewinden dan zijn de opstartkosten €710,27.

De intakevergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het openen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties.
Het jaartarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er bijzondere handelingen verricht moeten worden, gebeurt dat tegen het uurtarief. De kantonrechter ziet toe op de redelijkheid van de vergoeding.
In veel gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering. Axilius bewindvoering vraagt dit voor u aan.

brancheorganisatie